بخش سوم کتابهای جدید علوم و فنی مهندسی
بخش سوم کتابهای جدید  علوم و فنی مهندسی
New Science & Engineering Books 1-14-2016

کتاب : Dreaming_A_Conceptual_Framework_for_Philosophy_of_Mind_and_Empirical_Research .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: خواب: یک چارچوب مفهومی برای فلسفه ذهن و تحقیقات تجربی
کتاب : Mind_in_Architecture .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: ذهن در معماری
کتاب : Trees_of_the_Brain,_Roots_of_the_Mind .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: درختان از مغز، ریشه های ذهن
کتاب : Elbow_Room_The_Varieties_of_Free_Will_Worth_Wanting .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: آرنج اتاق: انواع مختلف از رایگان به ارزش وعده
کتاب : Bradley's_Neurology_in_Clinical_Practice .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مغز و اعصاب برادلی در عمل بالینی
کتاب : Duplicity_Theory_of_Vision_From_Newton_to_the_Present .pdf سال انتشار : 2009 عنوان فارسی: نظریه دورویی از چشم انداز: از نیوتن تا کنون
کتاب : Facial_Nerve_Disorders_and_Diseases_Diagnosis_and_Management .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: اختلالات عصبی و صورت و بیماری های: تشخیص و مدیریت
کتاب : Critical_Care_Nursing_Certification__Preparation,_Review,_and_Practice_Exams,_Sixth_Edition .pdf سال انتشار : rmat: eBook عنوان فارسی: انتقادی صدور گواهینامه پرستاری مراقبت: تهیه، بررسی، و تمرین امتحانات، ویرایش ششم
کتاب : Strategies_for_Theory_Construction_in_Nursing .pdf سال انتشار : 2010 عنوان فارسی: استراتژی برای ساخت و ساز در پرستاری نظریه
کتاب : Case_Study_Research_Design_and_Methods_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: مورد پژوهش مطالعه: طراحی و روش ها
کتاب : Critical_Care_Nursing_Certification_Preparation,_Review,_and_Practice_Exams,_Sixth_Edition_ .pdf سال انتشار : 2010 عنوان فارسی: انتقادی صدور گواهینامه پرستاری مراقبت: تهیه، بررسی، و تمرین امتحانات، ویرایش ششم
کتاب : 2016_Intravenous_Medications_A_Handbook_for_Nurses_and_Health_Professionals .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: 2016 وریدی داروها: کتاب راهنما برای پرستاران و بهداشت حرفه ای
کتاب : Health_Assessment_in_Nursing .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: ارزیابی جامع سلامت در پرستاری
کتاب : Laboratory_Tests_and_Diagnostic_Procedures .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: تست های آزمایشگاهی و رویه های تشخیصی
کتاب : Essentials_Of_Nursing_Law_And_Ethics .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: ملزومات قانون و اخلاق پرستاری
کتاب : Maternal-Neonatal_Nursing_Made_Incredibly_Easy!_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: پرستاری مادر و نوزاد مبدا فوق العاده آسان!
کتاب : Planning,_Implementing,_&_Evaluating_Health_Promotion_Programs_A_Primer .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: برنامه ریزی، پیاده سازی، ارزیابی و برنامه های ارتقاء سلامت: پرایمر
کتاب : Radiographic_Imaging_and_Exposure_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: تصویربرداری رادیوگرافی و قرار گرفتن در معرض
کتاب : Health_Promotion_in_Practice .pdf سال انتشار : 2006 عنوان فارسی: ارتقای سالمت در تمرین
کتاب : Perinatal_Nutrition_Optimizing_Infant_Health_&_Development_ .pdf سال انتشار : 2004 عنوان فارسی: تغذیه پری ناتال: بهینه سازی نوزاد توسعه بهداشتی و
کتاب : Communication_for_Nurses_Talking_with_Patients .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: ارتباطی برای پرستاران: صحبت کردن با بیماران
کتاب : Taylor's_Handbook_of_Clinical_Nursing_Skills .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: کتاب تیلور از مهارت های بالینی پرستاری
کتاب : Lippincott_Textbook_for_Nursing_Assistants_A_Humanistic_Approach_to_Caregiving .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: Lippincott در کتاب درسی برای دستیاران پرستاری: روش انسانی به مراقبت
کتاب : Psychiatric_Nursing_Contemporary_Practice .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: روانپرستاری: تمرین معاصر
کتاب : Ganong's_Review_of_Medical_Physiology_25th_Edition .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: نقد و بررسی Ganong از پزشکی فیزیولوژی 25 نسخه
کتاب : Nursing_Ethics .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: اخلاق پرستاری
کتاب : Health_Assessment_in_Nursing .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: ارزیابی جامع سلامت در پرستاری
کتاب : Munro's_Statistical_Methods_for_Health_Care_Research .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: روش های آماری برای تحقیقات مراقبت های بهداشتی مونرو
کتاب : Telenursing_ .pdf سال انتشار : 2011 عنوان فارسی: Telenursing
کتاب : Human_Nutrition .pdf سال انتشار : 2010 عنوان فارسی: تغذیه انسان
کتاب : Diet_Therapy_in_Advanced_Practice_Nursing_Nutrition_Prescriptions_for_Improved_Patient_Outcomes .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: رژیم درمانی در عملکرد پرستاری و جوی پیشرفته: نسخه تغذیه برای بهبود نتایج بیمار
کتاب : Maternity_and_Women's_Health_Care .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: بهداشت و درمان زنان و زایمان و زنان
کتاب : Gynecologic_Oncology_Clinical_Practice_and_Surgical_Atlas_Clinical_Practice_and_Surgical_Atlas .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: انکولوژی زنان: بالینی و اطلس جراحی: طب بالینی و جراحی اطلس
کتاب : Gynecologic_Oncology_Clinical_Practice_and_Surgical_Atlas_Clinical_Practice_and_Surgical_Atlas .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: انکولوژی زنان: بالینی و اطلس جراحی: طب بالینی و جراحی اطلس
کتاب : Cuban_Blindness_Diary_of_a_Mysterious_Epidemic_Neuropathy .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: کوری کوبا: دفترچه خاطرات یک نوروپاتی اپیدمی مرموز
کتاب : Asian_Blepharoplasty_and_the_Eyelid_Crease .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: جراحی آسیا و چین پلک
کتاب : Netter's_Orthopaedic_Clinical_Examination_An_Evidence-Based_Approach_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: ارتوپدی معاینه بالینی نتر: رویکرد مبتنی بر شواهد
کتاب : Miller's_Review_of_Orthopaedics .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: نقد و بررسی میلر ارتوپدی
کتاب : Otologic_Surgery .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: جراحی Otologic
کتاب : Cardiovascular_Pathology,_Fourth_Edition .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قلب و عروق آسیب شناسی، چاپ چهارم
کتاب : Pediatric_Interventional_Radiology .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: کودکان مداخله رادیولوژی
کتاب : Children's_Communication_Skills_From_Birth_to_Five_Years .pdf سال انتشار : 2003 عنوان فارسی: مهارت های ارتباطی کودکان: از تولد تا پنج سالگی
کتاب : Pharmacotherapy_A_Pathophysiologic_Approach_9/E_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: دارو درمانی روش پاتوفیزیولوژیک 9 / E
کتاب : Renal_Physiology_Mosby_Physiology_Monograph_Series_ .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: فیزیولوژی کلیه ها: Mosby فیزیولوژی رساله سری
کتاب : Endocrine_and_Reproductive_Physiology_Mosby_Physiology_Monograph_Series_ .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: غدد درون ریز و فیزیولوژی تولید مثل ها: Mosby فیزیولوژی رساله سری
کتاب : Sexual_Health_across_the_Lifecycle_A_Practical_Guide_for_Clinicians .pdf سال انتشار : 2005 عنوان فارسی: سلامت جنسی در طول چرخه عمر: راهنمای عملی برای پزشکان
کتاب : Cognitive-Behavioral_Conjoint_Therapy_for_PTSD .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: شناختی- رفتاری پیوسته درمانی برای PTSD
کتاب : The_Communication_Disorders_Workbook .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: کارنامه اختلالات ارتباطی
کتاب : Mindfulness_and_Buddhist-Derived_Approaches_in_Mental_Health_and_Addiction_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: روش ذهن آگاهی و بودایی مشتق در بهداشت روانی و اعتیاد
کتاب : General_and_Vascular_Ultrasound_Case_Review_Series .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: عمومی و عروقی سونوگرافی: بررسی مورد سری
کتاب : Vascular_and_Interventional_Imaging_Case_Review_Series .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: عروقی و مداخله تصویربرداری: بررسی مورد سری
کتاب : Radiology_Case_Review_Series_Thoracic_Imaging .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: رادیولوژی مورد نقد و بررسی سری: تصویربرداری قفسه سینه
کتاب : Radiology_Case_Review_Series_Thoracic_Imaging .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: رادیولوژی مورد نقد و بررسی سری: تصویربرداری قفسه سینه
کتاب : Exercise-Cognition_Interaction_Neuroscience_Perspectives .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تعامل ورزش-شناخت: دیدگاه علوم اعصاب
کتاب : The_Ultimate_Treadmill_Workout_Run_Right,_Hurt_Less,_and_Burn_More_with_Treadmill_Interval_Training .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تمرین نهایی تردمیل: اجرای حق، صدمه دیده کمتر، و رایت بیشتر با آموزش تردمیل فاصله
کتاب : The_Ultimate_Treadmill_Workout_Run_Right,_Hurt_Less,_and_Burn_More_with_Treadmill_Interval_Training .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تمرین نهایی تردمیل: اجرای حق، صدمه دیده کمتر، و رایت بیشتر با آموزش تردمیل فاصله
کتاب : The_Ultimate_Treadmill_Workout_Run_Right,_Hurt_Less,_and_Burn_More_with_Treadmill_Interval_Training .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: تمرین نهایی تردمیل: اجرای حق، صدمه دیده کمتر، و رایت بیشتر با آموزش تردمیل فاصله
کتاب : Experiential_Learning_Experience_as_the_Source_of_Learning_and_Development .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: آموزش تجربی: تجربه به عنوان منبع یادگیری و توسعه
کتاب : Master_Techniques_in_Surgery_Esophageal_Surgery .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: تکنیک های اصلی در جراحی: جراحی مری
کتاب : Conn's_Current_Therapy_2016_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: در حال حاضر درمان کان 2016
کتاب : Aesthetic_Head_and_Neck_Surgery_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: سر و گردن زیبایی
کتاب : Practical_Laryngology .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: حنجره عملی
کتاب : Facial_Topography_Clinical_Anatomy_of_the_Face .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: توپوگرافی و صورت: آناتومی بالینی از چهره
کتاب : Campbell-Walsh_Urology_11th_Edition_Review .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: کمپبل والش اورولوژی 11TH نسخه نقد و بررسی
کتاب : Campbell-Walsh_Urology .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: کمپبل اورولوژی والش
کتاب : Radiology_Case_Review_Series_Breast_Imaging .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: رادیولوژی مورد نقد و بررسی سری: تصویربرداری پستان
کتاب : Dictionary_of_Health_Information_Technology_and_Security .pdf سال انتشار : 2007 عنوان فارسی: واژه نامه های فناوری اطلاعات سلامت و امنیت
کتاب : Information_Security_Fundamentals,_Second_Edition .pdf سال انتشار : 2010 عنوان فارسی: امنیت اطلاعات اصول، نسخه دوم
کتاب : Data_Mining_in_Clinical_Medicine_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: داده کاوی در پزشکی بالینی
کتاب : Electronic_Medical_Records_A_Practical_Guide_for_Primary_Care_ .pdf سال انتشار : 2010 عنوان فارسی: سوابق پزشکی الکترونیکی: راهنمای عملی برای مراقبت های اولیه
کتاب : Human_Genetics .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: ژنتیک انسانی
کتاب : Animal_Cell_Technology_Basic_Applied_Aspects_Proceedings_of_the_19th_Annual_Meeting_of_the_Japanese_Association_for_Animal_Cell_Technology_ .pdf سال انتشار : 2009 عنوان فارسی: فناوری حیوانات همراه: جنبه های اساسی کاربردی: مجموعه مقالات نشست سالانه 19 از انجمن ژاپنی برای حیوانات فن آوری سلول
کتاب : Information_Processing_and_Routing_in_Wireless_Sensor_Networks .pdf سال انتشار : 2006 عنوان فارسی: پردازش اطلاعات و مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم
کتاب : Heinrich_Glarean's_Books .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: کتاب هاینریش Glarean است
کتاب : The_Rise_of_the_Israeli_Right_From_Odessa_to_Hebron .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: ظهور جناح راست اسرائیل: از اودسا به حبرون
کتاب : Iran's_Political_Economy_since_the_Revolution .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب
کتاب : The_Israel-Palestine_Conflict .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: مناقشه اسرائیل و فلسطین
کتاب : Martyrdom_in_Modern_Islam_Piety,_Power,_and_Politics .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: شهادت در اسلام مدرن: تقوا، قدرت و سیاست
کتاب : Environmental_Markets_A_Property_Rights_Approach_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: بازارهای زیست محیطی: روش حقوق مالکیت
کتاب : The_Economics_and_Uncertainties_of_Nuclear_Power .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: اقتصاد و عدم اطمینان از انرژی هسته ای
کتاب : The_Global_Coal_Market_Supplying_the_Major_Fuel_for_Emerging_Economies .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: بازار جهانی زغال سنگ: تامین سوخت عمده برای اقتصادهای نوظهور
کتاب : The_Other_Worlds_of_Hector_Berlioz_Travels_with_the_Orchestra .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: دیگر جهان از هکتور برلیوز: سفر با ارکستر
کتاب : Brahms_in_the_Home_and_the_Concert_Hall_Between_Private_and_Public_Performance .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: برامس در خانه و سالن کنسرت: بین عملکرد خصوصی و عمومی
کتاب : Hegel,_the_End_of_History,_and_the_Future .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: هگل، پایان تاریخ و آینده
کتاب : Hegel's_Theory_of_Responsibility .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: نظریه هگل از مسئولیت
کتاب : Beethoven_and_his_Nine_Symphonies_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: بتهوون و سمفونی نه خود
کتاب : Wagner_as_Man_and_Artist_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: واگنر به عنوان مرد و هنرمند
کتاب : Planning,_Implementing,_&_Evaluating_Health_Promotion_Programs_A_Primer .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: برنامه ریزی، پیاده سازی، ارزیابی و برنامه های ارتقاء سلامت: پرایمر
کتاب : Particles_in_the_Coastal_Ocean_Theory_and_Applications .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: ذرات در ساحلی اقیانوس: نظریه و کاربرد
کتاب : The_Elements_of_Moral_Philosophy .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: عناصر فلسفه اخلاق
کتاب : Aristotle_on_the_Nature_of_Community .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: ارسطو در ماهیت اجتماع
کتاب : Models_of_Decision-Making_Simplifying_Choices .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مدل های تصمیم گیری: انتخاب ساده
کتاب : The_Phonology_of_Consonants_Harmony,_Dissimilation_and_Correspondence_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: روی آواشناسی همخوان: هارمونی، عدم تشابه و مکاتبات
کتاب : Sounds_Interesting_Observations_on_English_and_General_Phonetics .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: برای تلفن های موبایل جالب: مشاهدات در زبان انگلیسی و عمومی آواشناسی
کتاب : Conversations_on_Chemistry .pdf سال انتشار : dge Univ Pr عنوان فارسی: گفتگو در شیمی
کتاب : Plasma_Medicine .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: پزشکی پلاسما
کتاب : Negotiating_Bioethics_The_Governance_of_UNESCO's_Bioethics_Programme_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: مذاکره اخلاق زیستی: حکومت برنامه اخلاق زیستی یونسکو
کتاب : People,_Places_and_Policy_Knowing_contemporary_Wales_through_new_localities_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مردم، مکان ها و سیاست: دانستن ولز معاصر از طریق محلات جدید
کتاب : Socio-Economic_Segregation_in_European_Capital_Cities_East_Meets_West_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: اجتماعی و اقتصادی تبعیض در پایتخت اروپا: غرب و شرق به
کتاب : Untamed_Urbanisms_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: Urbanisms رام نشده
کتاب : The_Oxford_Handbook_of_Classics_in_Public_Policy_and_Administration_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: راهنمای آکسفورد کلاسیک در سیاست عمومی و اداره
کتاب : Handbook_of_Critical_Policy_Studies_ .pdf سال انتشار : 2016 عنوان فارسی: کتاب سیاست مطالعات انتقادی
کتاب : Public_Policy_Analysis .pdf سال انتشار : 2011 عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل سیاست های عمومی
کتاب : Out_of_Bounds_Academic_Freedom_and_the_Question_of_Palestine .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: خارج از محدوده: آزادی آکادمیک و مسئله فلسطین
کتاب : Radical_Christianity_in_Palestine_and_Israel_Liberation_and_Theology_in_the_Middle_East .pdf سال انتشار : عنوان فارسی: رادیکال مسیحیت در فلسطین و اسرائیل: آزادی و الهیات در شرق میانه
کتاب : The_Dynamics_of_Coexistence_in_the_Middle_East_Negotiating_Boundaries_Between_Christians,_Muslims,_Jews_and_Samaritans_in_Palestine_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: دینامیک از همزیستی در شرق میانه: مذاکره مرزهای بین مسیحیان، مسلمانان، یهودیان و سامریان در فلسطین
کتاب : Alienation__Marx's_Conception_of_Man_in_a_Capitalist_Society_ .pdf سال انتشار : 1977 عنوان فارسی: از خود بیگانگی: مارکس از انسان در جامعه سرمایه داری
کتاب : Religious_Pluralism_and_Values_in_the_Public_Sphere .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: کثرت گرایی مذهبی و ارزش در حوزه عمومی
کتاب : Rationality,_Democracy,_and_Justice_The_Legacy_of_Jon_Elster .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: عقلانیت، دموکراسی و عدالت: میراث جان الستر
کتاب : Politics_and_the_Search_for_the_Common_Good .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: سیاست و جستجو برای خیر عام
کتاب : Extraordinary_Responsibility_Politics_beyond_the_Moral_Calculus .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مسئولیت فوق العاده ای: سیاست فراتر از محاسبات اخلاقی
کتاب : Secrecy_and_Publicity_in_Votes_and_Debates .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: محرمانه بودن و یا تبلیغات در آرا و بحث
کتاب : The_Military's_Business_Designing_Military_Power_for_the_Future .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: کسب و کار نظامی: طراحی قدرت نظامی برای آینده
کتاب : The_Politics_of_Advanced_Capitalism .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: سیاست سرمایه داری پیشرفته
کتاب : The_Politics_of_Objectivity_An_Essay_on_the_Foundations_of_Political_Conflict .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: سیاست عینیت: مقاله بر روی پایه های درگیری های سیاسی
کتاب : Microfinance,_Rights_and_Global_Justice .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قرضه های کوچک، حقوق و عدالت جهانی
کتاب : The_Archaeology_of_Japan_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: باستان شناسی ژاپن
کتاب : The_European_Private_International_Law_of_Employment .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: خصوصی حقوق بین الملل اروپا اشتغال
کتاب : Foreign_Relations_Law .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: قانون روابط خارجی
کتاب : Whaling_and_International_Law .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: صید نهنگ و حقوق بین الملل
کتاب : Black_Women_and_International_Law_Deliberate_Interactions,_Movements_and_Actions .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: سیاه زنان و حقوق بین الملل: تعامل عمدی، حرکات و اعمال
کتاب : Forum_Shopping_in_International_Adjudication_The_Role_of_Preliminary_Objections_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: خرید انجمن در قضاوت بین المللی: نقش اعتراضات مقدماتی
کتاب : Cultural_Heritage_in_International_Investment_Law_and_Arbitration .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: میراث فرهنگی در قانون سرمایه گذاری و داوری بین المللی
کتاب : Questions_of_Jurisdiction_and_Admissibility_before_International_Courts_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: سوال از صلاحیت و استماع درخواستها قبل از دادگاه های بین المللی
کتاب : The_Cambridge_Companion_to_International_Criminal_Law_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: همنشین کمبریج به حقوق بین الملل کیفری
کتاب : The_International_Law_of_Disaster_Relief .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: قانون بین المللی امداد رسانی
کتاب : Fraudulent_Evidence_before_Public_International_Tribunals_The_Dirty_Stories_of_International_Law_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: مدارک و شواهد جعلی قبل از دادگاه های بین المللی عمومی: داستان کثیف حقوق بین الملل
کتاب : Equitable_Principles_of_Maritime_Boundary_Delimitation_The_Quest_for_Distributive_Justice_in_International_Law .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: اصول عادلانه دریایی مرز تحدید حدود: تلاش برای عدالت توزیعی در حقوق بین الملل
کتاب : A_Farewell_to_Fragmentation_Reassertion_and_Convergence_in_International_Law_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: وداع با تکه تکه شدن: تاکید مجدد و همگرایی در حقوق بین الملل
کتاب : A_Short_Introduction_to_International_Law .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: دیباچه ای کوتاه بر حقوق بین الملل
کتاب : Analogies_in_International_Investment_Law_and_Arbitration .pdf سال انتشار : 2016 عنوان فارسی: شباهتها در قانون سرمایه گذاری و داوری بین المللی
کتاب : International_Law_and_Governance_of_Natural_Resources_in_Conflict_and_Post-Conflict_Situations_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: حقوق بین الملل و حکومت از منابع طبیعی در جنگ و بعد از جنگ وضعیت
کتاب : Legal_Perspectives_on_Security_Institutions_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: دیدگاه حقوقی در نهادهای امنیتی
کتاب : Trials_for_International_Crimes_in_Asia .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: محاکمه جرایم بین المللی در آسیا
کتاب : Distribution_of_Responsibilities_in_International_Law_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: توزیع مسئولیت در حقوق بین الملل
کتاب : Legal_Normativity_in_the_Resolution_of_Internal_Armed_Conflict .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: هنجارمندی حقوقی در حل درگیری های مسلحانه داخلی
کتاب : Boundaries_and_Secession_in_Africa_and_International_Law_Challenging_Uti_Possidetis .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مرزهای و جدایی در آفریقا و حقوق بین الملل: به چالش کشیدن عفونت ادراری Possidetis
کتاب : Religious_Hatred_and_International_Law_The_Prohibition_of_Incitement_to_Violence_or_Discrimination_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: نفرت مذهبی و حقوق بین الملل: منع تحریک به خشونت و تبعیض
کتاب : From_Community_to_Compliance?_The_Evolution_of_Monitoring_Obligations_in_ASEAN_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: از جامعه به انطباق ؟: تکامل تعهدات مانیتورینگ در آ سه آن
کتاب : The_Foundation_of_the_ASEAN_Economic_Community_An_Institutional_and_Legal_Profile_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: بنیاد جامعه اقتصادی آسه آن: نهادی و حقوقی مشخصات
کتاب : ASEAN's_External_Agreements_Law,_Practice_and_the_Quest_for_Collective_Action_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: موافقت خارجی آ سه آن: قانون، تمرین و تلاش برای اقدام جمعی
کتاب : From_Treaty-Making_to_Treaty-Breaking_Models_for_ASEAN_External_Trade_Agreements_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: از پیمان گیری برای پیمان شکستن: مدل برای موافقت آسه آن تجارت خارجی
کتاب : ASEAN_Economic_Cooperation_and_Integration_Progress,_Challenges_and_Future_Directions_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: آسه آن همکاری اقتصادی و ادغام: چالشهای پیشرفت، و جهت آینده
کتاب : ASEAN_as_an_Actor_in_International_Fora_Reality,_Potential_and_Constraints_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: آسه آن به عنوان یک بازیگر در مجامع بین المللی: واقعیت، بالقوه و محدودیت
کتاب : Constructing_the_Canon_of_Early_Modern_Drama .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: ساخت کانن درام مدرن اولیه
کتاب : Eating_and_Ethics_in_Shakespeare's_England .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: خوردن و اخلاق در انگلستان شکسپیر
کتاب : Moving_Shakespeare_Indoors_Performance_and_Repertoire_in_the_Jacobean_Playhouse .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: در حال حرکت شکسپیر در داخل خانه: عملکرد و کارنامه در تاتر مربوط بدوره سلطنت جیمز اول و دوم در انگلیس
کتاب : Etymology_and_the_Invention_of_English_in_Early_Modern_Literature .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: ریشه شناسی و اختراع زبان انگلیسی در ادبیات مدرن اولیه
کتاب : Archaic_Style_in_English_Literature,_1590-1674 .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: سبک کهن در ادبیات انگلیسی، 1590-1674
کتاب : Shakespeare_and_the_Digital_World_Redefining_Scholarship_and_Practice .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: شکسپیر و دنیای دیجیتال: بورس تحصیلی بازتعریف و تمرین
کتاب : Tales_from_Shakespeare_Creative_Collisions .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: قصه های از شکسپیر: برخورد خلاق
کتاب : Causation_and_Creation_in_Late_Antiquity .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: علت و معلول و ایجاد در دوران باستان در اواخر
کتاب : Elastic_Language_How_and_Why_we_Stretch_our_Words .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: زبان الاستیک: چگونه و چرا ما کشش کلمات ما
کتاب : Scenario_Planning_A_Field_Guide_to_the_Future .pdf سال انتشار : 2012 عنوان فارسی: برنامه ریزی سناریو: راهنمای درست به آینده
کتاب : Anthropology_of_the_Brain_Consciousness,_Culture,_and_Free_Will .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: انسان شناسی از مغز: آگاهی، فرهنگ، و رایگان خواهد
کتاب : After_the_Ancestors_An_Anthropologist's_Story_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: پس از اجداد: داستان یک انسان شناس است
کتاب : Reframing_Visual_Social_Science_Towards_a_More_Visual_Sociology_and_Anthropology .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: reframing در علوم اجتماعی ویژوال: به سوی یک جامعه شناسی و مردم شناسی بصری بیشتر
کتاب : Researching_Social_Life .pdf سال انتشار : 2008 عنوان فارسی: تحقیق زندگی اجتماعی
کتاب : Civility,_Legality,_and_Justice_in_America .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: مدنیت، قانونی بودن، و عدالت در امریکا
کتاب : Transnational_Legal_Orders_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: سفارشات حقوقی فراملی
کتاب : In_Defense_of_Uncle_Tom_Why_Blacks_Must_Police_Racial_Loyalty .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: در دفاع از عمو تام: چرا سیاه پوستان باید وفاداری نژادی پلیس
کتاب : Contesting_Immigration_Policy_in_Court_Legal_Activism_and_Its_Radiating_Effects_in_the_United_States_and_France_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: رقابت سیاست های مهاجرتی در دادگاه: فعالیت حقوقی و اثر تابش آن در ایالات متحده و فرانسه
کتاب : The_Quiet_Power_of_Indicators_Measuring_Governance,_Corruption,_and_Rule_of_Law_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قدرت ساکت و آرام از شاخص ها: اندازه گیری حکومت، فساد و حاکمیت قانون
کتاب : Indigeneity_and_Legal_Pluralism_in_India_Claims,_Histories,_Meanings_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: بومی و کثرت گرایی حقوقی در هند: ادعا، تاریخ، معانی
کتاب : Opposing_the_Rule_of_Law_How_Myanmar's_Courts_Make_Law_and_Order_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مخالفت با حاکمیت قانون: چگونه دادگاه میانمار را نظم و قانون
کتاب : The_World_of_Indicators_The_Making_of_Governmental_Knowledge_through_Quantification_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: جهان شاخص های: ساخت دولتی دانش از طریق کمی
کتاب : God_vs._the_Gavel_The_Perils_of_Extreme_Religious_Liberty .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: خدا در مقابل بهره غیر مجاز: خطرات آزادی مذهبی افراطی
کتاب : Why_Love_Leads_to_Justice_Love_across_the_Boundaries .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: چرا عشق منجر به عدالت عشق در سراسر مرزهای
کتاب : Learning_How_to_Ask__A_Sociolinguistic_Appraisal_of_the_Role_of_the_Interview_in_Social_Science_Research_ .pdf سال انتشار : 1986 عنوان فارسی: آموزش چگونه به درخواست: A شناسی ارزیابی از نقش مصاحبه در پژوهش های علوم اجتماعی
کتاب : Language,_Youth_and_Identity_in_the_21st_Century_Linguistic_Practices_across_Urban_Spaces .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: زبان، جوانان و هویت در قرن 21st: روش زبانی در سراسر فضاهای شهری
کتاب : Speech_Communities_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: گفتار انجمنها
کتاب : Grammar_in_Everyday_Talk_Building_Responsive_Actions_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: دستور زبان در هر روز بحث: ساختمان عملیات پاسخگو
کتاب : Comparing_Tort_and_Crime_Learning_from_across_and_within_Legal_Systems .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مقایسه شبه جرم و جنایت: یادگیری از سراسر و در سیستم های حقوقی
کتاب : European_Condominium_Law_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قانون مالکیت مشترک اروپا
کتاب : The_Recovery_of_Non-Pecuniary_Loss_in_European_Contract_Law_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: بازیابی از دست دادن غیر نقدی در حقوق قرارداد اروپا
کتاب : Uncertain_Causation_in_Tort_Law .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: علیت مردد در قانون شبه جرم
کتاب : Value_Added_Tax_A_Comparative_Approach_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مالیات بر ارزش افزوده: یک رویکرد تطبیقی
کتاب : Medical_Textile_Materials_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مواد نساجی پزشکی
کتاب : Beccaria_'On_Crimes_and_Punishments'_and_Other_Writings_ .pdf سال انتشار : 1995 عنوان فارسی: بکاریا: در مورد جرایم و مجازات ها و نوشته های دیگر
کتاب : Civil_Liability_in_Europe_for_Terrorism-Related_Risk_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: مسئولیت مدنی در اروپا برای تروریسم مربوط به ریسک
کتاب : Beyond_Totalitarianism_Stalinism_and_Nazism_Compared .pdf سال انتشار : 2008 عنوان فارسی: فراتر از توتالیتاریسم: استالینیسم و نازیسم در مقایسه
کتاب : The_Fascists_and_the_Jews_of_Italy_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: فاشیست ها و یهودیان ایتالیا
کتاب : Auschwitz,_the_Allies_and_Censorship_of_the_Holocaust .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: آشویتس، متفقین و سانسور هولوکاست
کتاب : Schoenberg_and_Redemption_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: شوئنبرگ و رستگاری
کتاب : New_Approaches_to_Neo-Kantianism .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: روش های جدید برای نو کانتی
کتاب : The_United_Nations_and_Freedom_of_Expression_and_Information_Critical_Perspectives .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: سازمان ملل متحد و آزادی بیان و اطلاعات: دیدگاه های انتقادی
کتاب : Lawyer-judge_Bias_in_the_American_Legan_System_ .pdf سال انتشار : dge Univ Pr عنوان فارسی: تعصب وکیل قاضی در سیستم Legan آمریکا
کتاب : The_Fourteenth_Amendment_and_the_Privileges_and_Immunities_of_American_Citizenship .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: متمم چهاردهم قانون اساسی و امتیازات و مصونیتهای شهروندان آمریکا
کتاب : Civil_Rights_in_American_Law,_History,_and_Politics .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: حقوق مدنی در قانون آمریکا، تاریخ و سیاست
کتاب : Democracy_More_or_Less_America's_Political_Reform_Quandary_ .pdf سال انتشار : 2014 عنوان فارسی: دموکراسی بیشتر یا کمتر: سیاسی اصلاحات سردرگمی در امریکا
کتاب : The_Legacy_of_Ruth_Bader_Ginsburg .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: میراث روت بیدر گینزبورگ
کتاب : Justices_on_the_Ballot_Continuity_and_Change_in_State_Supreme_Court_Elections .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قضات در رای گیری: تداوم و تغییر در دولت عالی انتخابات دادگاه
کتاب : Law_and_Lies_Deception_and_Truth-Telling_in_the_American_Legal_System .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: قانون و دروغ است: فریب و حقیقت گویی در نظام حقوقی آمریکا
کتاب : Animal_Creativity_and_Innovation_ .pdf سال انتشار : 2015 عنوان فارسی: خلاقیت و نوآوری حیوانات
کتاب : Signalling_across_Space_without_Wires_Being_a_Description_of_the_Work_of_Hertz_and_his_Successors_ .pdf سال انتشار : 2013 عنوان فارسی: سیگنالینگ در فضا بدون سیم: در حال شرح کار هرتز و جانشینان او

تاريخ ارسال: 1394/10/25

تعداد بازدید: 215

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |